Przydatne Informacje

Przy wyborze płytek należy kierować się nie tylko elementami estetycznymi: barwą, kolorem, czy strukturą powierzchni, ale przede wszystkim powinno uwzględnić się walory użytkowe:

Płytki podłogowe należy dobierać pod względem właściwości technicznych i cech odpowiednich do przewidywanych zastosowań, którym płytki poddane będą w danym pomieszczeniu. W przypadku płytek podłogowych szkliwionych należy szczególną uwagę zwrócić na klasę ścieralności, która określa zakres ich zastosowania.
W zależności od odporności na ścieranie rozróżnia się płytki szkliwione w 0,1,2,3,4,5 Klasie Ścieralności, gdzie:

Gres polerowany jest bardziej śliski od innych materiałów wykończeniowych. Nie zaleca się stosowania na posadzki w miejscach, gdzie jest możliwość kontaktu z opadami atmosferycznymi.

Przed położeniem

Przed zamontowaniem, płytki należy sprawdzić pod kątem: jednolitości odcienia, wymiarów oraz płaskości i jakości powierzchni. W tym celu należy porównać płytki z różnych kartonów. Po zamontowaniu płytek reklamacje dotyczące wyżej wymienionych wad nie będą uwzględniane.

Po wyborze płytek należy sprawdzić zgodność oznakowań na każdym kartonie. Wybrana partia musi mieć jednakowe oznaczenia:

Płytki  polerowane

Należy zapytać sprzedawcę czy dana płytka wymaga impregnowania. W celu zabezpieczenia płytek przed plamieniem niezbędna jest impregnacja powierzchni polerowanej dostępnymi środkami chemii budowlanej (impregnatami do gresów polerowanych). Impregnację należy przeprowadzić przed lub po ułożeniu płytek, przed rozpoczęciem spoinowania.        

Transport

Płytki  należy przewozić środkami transportu, ustawiając jednostki ładunkowe (najlepiej w pionie) w jednej warstwie ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie pomiędzy pudełkami z produktem należy zabezpieczyć uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.

Jak przygotować podłoże

Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odspajania i pękania płytek. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, tłuszczów, farb itp. Musi być ono zwarte i czyste. Wszelkie nierówności w podłożu należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu.

Montaż płytek

Przed zamontowaniem płytek  należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towarów. Aby upewnić się, że partia jest jednolita należy ułożyć płytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i ocenić wizualnie. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.

Spoinowanie

Zaleca się układanie płytek na spoinę, gdyż płytki ułożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia i deformacje podłoża. Należy pamiętać, iż płytki wykazują także rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek.

Dlatego należy układać płytki stosując fugę. Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki.  Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producentów chemii budowlanej

Polecamy stosowanie fug znanych producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty. Po zafugowaniu w czasie określonym przez producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia pozostałości po fudze.

Klejenie

Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych producentów, posiadających atesty i certyfikaty oraz konsultację wyboru rodzaju zaprawy ze sprzedawcą (poinformowanie o miejscu montażu lub przeznaczenia produktu). Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta chemii budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem: sposobu nakładania, grubości warstwy, czasu wiązania i przeznaczenia (na zewnątrz lub wewnątrz).

Zaprawę klejową przygotowaną zgodnie z instrukcją rozprowadzić packą na przygotowane wcześniej podłoże (klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką). Wielkość ząbków pacy dobrać w zależności od wielkości płytek.

W miarę możliwości należy unikać zabrudzenia powierzchni licowej płytek i nie wypełniać zaprawą spoin. W przypadku zabrudzenia należy jak najszybciej usunąć je przy pomocy wilgotnej szmatki, nie dopuszczając do zarysowania powierzchni płytek.

Zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nieszkliwionych spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy usunąć odpowiednimi środkami.
W przypadku zaschnięcia zabrudzeń na powierzchni płytek należy je usnąć stosując środki czyszczące odpowiednich producentów. Odnosi się to także do usuwania zaschniętych fug. Przy zastosowaniu płytek na podłożach ogrzewanych, płytach gipsowych, balkonach, tarasach należy stosować zaprawy adekwatne do tych podłoży wg zaleceń producentów chemii budowlanej.

Po zakończeniu montażu całą powierzchnię należy dokładnie umyć stosując aktywne środki czyszczące.

Listwy oraz dekoracje szklane

Przed położeniem należy przeczytać instrukcję montażu, jeśli producent nie zaleci inaczej należy kłaść na silikon dylatacyjny lub klej do luster.

Mity o płytkach